• Školský psychológ

   • Školský psychológ je na škole k dispozícii žiakom, učiteľom a rodičom. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti v rámci individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. Je k dispozícii všetkým, čo vstupujú do pedagogicko-výchovného procesu a majú o jeho radu, pomoc či názor záujem. Školský psychológ ponúka svoju činnosť aj v oblasti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahoch. Jeho spolupráca vyžaduje pedagóga, špeciálneho pedagóga, logopéda a iným. Venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc, vrátane osobného prežívania každého jednotlivca (žiaka, rodiča, či pedagóga).

     

    Pre prácu každého školského psychológa je nevyhnutnou podmienkou úspešného zvládnutia pracovnej náplne úzka spolupráca so všetkými učiteľmi na škole. Keďže spoločným cieľom pedagógov i psychológov je harmonický rozvoj osobnosti žiaka, spolupráca je nevyhnutná aj preto, že psychológ sa vo svojej činnosti opiera o údaje a hodnotenia učiteľov, ktoré sú nesmierne cenné a nápomocné. Výhodou v práci školského psychológa, ktorý pracuje priamo v škole je to, že sa pravidelne zúčastňuje procesu výchovy a vzdelávania v škole, pozoruje interpersonálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi či učiteľmi navzájom a aj sám s nimi operatívne komunikuje, čo mu umožňuje lepšie vnímať celý systém školy, školské prostredie, výchovno-vzdelávací proces, učiteľský zbor, žiakov jednotlivo, aj ako súčasť kolektívu a od počiatku objasňovať a riešiť rôzne ťažkosti v oblasti učenia, správania, v oblasti sociálnych vzťahov, spolupráce školy a rodiny a pod. Môže tiež oveľa užšie kooperovať s riaditeľom a celým vedením školy a na základe všetkých už spomenutých výhod je v popredí  možnosť operatívnejšie identifikovať činitele, spolupodieľajúce sa na vzniku problémov a ich urýchlené riešenie – či už samostatne, alebo v kooperácii s poradenským i klinickým psychológom, pedopsychiatrom, logopédom, špeciálnym pedagógom, lekárom alebo sociálnym kurátorom.

     

    Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dôležité. Preto ak máte pocit že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť. O každom rozhovore s dieťaťom i o výsledkoch prípadného vyšetrenia je rodič /zákonný zástupca v prípade záujmu a na požiadanie okamžite informovaný. Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča /zákonného zástupcu školský psychológ so žiakom pracovať nesmie. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené len zákonnému zástupcovi.