• ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG – Mgr. Petronela Petríková:

    „Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole preto, aby žiakom (i rodičom) účinne pomohol a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti…“

    • vykonáva odborné činnosti so zameraním na špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenstvo, pomoc a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP):
     • individuálne integrovaní žiaci
     • žiaci s poruchami správania, pozornosti a aktivity
     • žiaci s ťažkosťami v učení
     • žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou
     • žiaci so zmyslovým a telesným postihnutím
     • žiaci s PAS
     • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia (VPU)
    • v rámci reedukácií detí s vývinovými poruchami učenia sa venuje rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Najčastejšie vývinové poruchy učenia, s ktorými sa stretávame v našej škole sú:
     • Dyslexia – porucha čítania
     • Dysortografia - porucha pravopisu
     • Dysgrafia – porucha písania
     • Dyskalkúlia – porucha matematických schopností
    • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi;
    • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok, odporúčaných pomôcok zariadeniami CPPPaP a CŠPP;
    • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov;
    • vykonáva špeciálno-pedagogickú depistáž detí so ŠVVP;
    • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ.

    Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

    1) PRÁCA SO ŽIAKMI:

    • individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu poruchy – vyučovanie špecifických predmetov (viď. rozvrh nižšie);
    • depistáž žiakov s problémami v učení a v správaní;
    • komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o individuálne začlenených žiakov.

    2) SPOLUPRÁCA S UČITEĽMI:

    • individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka so ŠVVP, o úpravách učebných osnov konkrétneho predmetu, metodické pokyny a usmernenia učiteľom;
    • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi;
    • spolupráca s výchovným poradcom;
    • osobné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom.

    3) SPOLUPRÁCA S RODIČMI:

    • individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom individuálne začleneného žiaka;
    • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe IVVP.

    4) SPOLUPRÁCA SO ŠPECIALIZOVANÝMI ZARIADENIAMI:

    • spolupráca (osobná návšteva, telefonicky, emailová komunikácia, porady) s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a ďalšími poradenskými, špecializovanými zariadeniami a inými odborníkmi.

    KONZULTÁCIE:

    • v dohodnutom termíne

    KONTAKT:

    • specialnypedagog.zskom@gmail.com

      

    Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Petronela Petríková

    Rozvrh špecifických predmetov - školský rok 2020/21

     

    1.

    (7:45 – 8:30)

    2.

    (8:40 – 9:25)

    3.

    (9:40 – 10:25)

    4.

    (10:35 -11:20)

    5.

    (11:50 – 12:35)

    6.

    (12:45 – 13:30)

    7.

    (13:40 – 14:20)

    Po

    Diagnostika a depistáž v triedach

    Vedenie dokumentácie

    RŠF

    4.A+4.B

     

    Ut

    RKS

    5.A

    RŠF

    7.B

     

     

    RŠF+RKS

    2.B

    RŠF

    3.D

    KZ

    2.C

    St

    RŠF

    9.A

     

    TKC

    3.C

    RŠF

    6.C

     

     

     

    Št

     

     

    RKS

    2.A

     

     

    RŠF

    6.A

    RŠF

    8.A+8.B

    Pi

    RŠF

    9.B

     

    KZ

    2.C +1.A

    RKC

    2.D

    TKC

    4.A

    RŠF

    4.C

     

     

    Pozn.: RŠF – Rozvoj špecifických funkcií,   TKC  – Terapeuticko-korekčné cvičenia,  RKS – Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností, RGZ – Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie; KZ – Komunikačné zručnosti  ILI  – Individuálna logopedická intervencia - predmet je v rozvrhu v piatok 6. vyučovaciu hodinu a je vyučovaný iným pedagogickým zamestnancom školy s kvalifikáciou v odbore – logopédia.