• ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG – PhDr. Lucia Bošková:

    • vykonáva odborné činnosti so zameraním na špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenstvo, pomoc a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) najmä v týchto oblastiach:
     • vývinové poruchy učenia,
     • poruchy aktivity a pozornosti,
     • narušená komunikačná schopnosť,
     • Aspergerov syndróm,
     • sluchové postihnutie,
     • telesné postihnutie;
    • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi;
    • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok, odporúčaných pomôcok zariadeniami CPPPaP a CŠPP;
    • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov;
    • vykonáva špeciálno-pedagogickú depistáž detí so ŠVVP;
    • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ.

    Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

    1) PRÁCA SO ŽIAKMI:

    • individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu poruchy – vyučovanie špecifických predmetov (viď. rozvrh nižšie);
    • depistáž žiakov s problémami v učení a v správaní;
    • komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o individuálne začlenených žiakov.

    2) SPOLUPRÁCA S UČITEĽMI:

    • individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka so ŠVVP, o úpravách učebných osnov konkrétneho predmetu, metodické pokyny a usmernenia učiteľom;
    • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi;
    • spolupráca s výchovným poradcom;
    • osobné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom.

    3) SPOLUPRÁCA S RODIČMI:

    • individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom individuálne začleneného žiaka;
    • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe IVVP.

    4) SPOLUPRÁCA SO ŠPECIALIZOVANÝMI ZARIADENIAMI:

    • spolupráca (osobná návšteva, telefonicky, emailová komunikácia, porady) s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a ďalšími poradenskými, špecializovanými zariadeniami a inými odborníkmi.

    KONZULTÁCIE:

    • v dohodnutom termíne; PO – PIA: 7:30 – 15:30 (mimo vyučovania špecifických predmetov).

    KONTAKT:

    • el.boskova@gmail.com

      

    Pozn.: RŠF – Rozvoj špecifických funkcií,  KZ  – Komunikačné zručnosti,  TKC  – Terapeuticko-korekčné cvičenia,  ILI  – Individuálna logopedická intervencia;

    predmet je v rozvrhu v pondelok 6. vyučovaciu hodinu a je vyučovaný iným pedagogickým zamestnancom školy s kvalifikáciou v odbore - logopédia