• Výchovná poradkyňa

    PaedDr. Eva Lazorová – plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov

     

    Činnosť výchovného poradcu:

    • Činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno – vzdelávacích problémov žiakov
    • Pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie
    • Výchovno – vzdelávacie problémy rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi a pedagogicko – psychologickou poradňou
    • Poskytuje metodickú  a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom
    • Koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole v oblasti výchovy
    • V oblasti profesijnej orientácie poskytuje informácie o možnostiach štúdia na SŠ, usmerňuje pri voľbe povolania, umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, zabezpečuje účasť na prezentáciach SŠ a organizuje návštevu DOS SŠ v meste Stará Ľubovňa
    • Zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na SŠ
    • Spolupracuje s CPP a P v Starej Ľubovni
    • Vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov  a učiteľov
    • Uskutočňuje podľa potreby individuálne pohovory so žiakmi

     

    Prednášky a akcie usporiadané a realizované s pomocou CPPaP SL

    30.9.2019 – Tematický deň „ Voľba povolania“ – 8.A

    1.10.2019 – Tematický deň „ Voľba povolania“ – 8.B

    7.10.2019 – Tematický deň“ Voľba povolania“ – 8.C

    22.10.2019 – Prevencia šikanovania  - prednáška 5.A,5.C,6.B

    28.10,2019 – Mirabilis – 8.B blok aktivít

    4.11.2019 – Mirabilis  - 8.B blok aktivít

    11.11.2019- Mirabilis – 8.B blok aktivít

    11.11.2019 – Detstvo bez násilia – 3.B prednáška

    25.11.2019 – Sociometria 6.A

     

    Zápisný lístok

    Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

    Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístka, ktorý vydá základná škola, ktorú v príslušnom školskom roku navštevujete.

    Základná škola vydá pre uchádzača o štúdium iba 1 zápisný lístok - zákonnému zástupcovi, ktorý je prenosný.

    Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na nej, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tejto ďalšej strednej škole, na ktorú sa tým zapíše.

    Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu (zákon o správnom konaní). Znamená to, že takýto uchádzač stráca možnosť študovať na danej strednej škole a tá ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi.

     

    Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2019/2020

    Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Pripomeňme si, že podľa školského zákona sú tri druhy stredných škôl:

    - gymnázium
    - stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru)
    - konzervatórium.

    • Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku prostredníctvom výchovného poradcu na talentové skúšky do 20. 2. 2020.

    • Talentové skúšky budú: v termíne od 15. 3. do 30. 4. 2020 (presný termín určí stredná škola).

    • Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na ostatné odbory, teda všetky netalentové do 31. 3. 2020 (zverejnenie je na webových stránkach stredných škôl).

    • ZŠ zbiera posledné informácie o záujme žiakov do polovice marca, koncom marca sa prihlášky tlačia a žiaci ich dostanú do vlastných rúk.

    • Zákonný zástupca žiaka podá prostredníctvom výchovného poradcu prihlášky do 10. 4. 2020 (platí pre stredné školy aj osemročné gymnáziá).
    Prihláška musí byť podpísaná a potvrdená lekárom dieťaťa. Prihlášky do SŠ posiela ZŠ!

    1. kolo prijímacích skúšok:    11. 5. 2020  a  14. 5. 2020 (platí aj pre osemročné gymnáziá).

    2. kolo prijímacích skúšok:    16. 6. 2020. (zúčastní sa iba žiak, ktorý v prvom kole nebol prijatý ani na jednu zo škôl)

     

    Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy:

    Prihlášky na stredné školy

    • Prihlášky na stredné školy vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca základnej školy (ZŠ)
    • Žiak si môže podať 2 prihlášky, + 2 na talentovú, t.j. na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu.
    • Môžu sa podať aj dve prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
    • Obe prihlášky sú rovnocenné.
    • Na prihláškach majú žiaci uvedený prospech z konca 6. 7. 8. ročníka a 1.polroka 9. ročníka, úspešnosť v % po napísaní Testovania 9, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže, prípadne kópiou diplomu overenou ZŠ. Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.

    Ako správne vyplniť prihlášku na SŠ + prílohy

    • Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
    • Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.
    • Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 %, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     

    Vzor odvolania v prípade neprijatia na SŠ: Odvolanie_na_SS.docx