O škole

Profil školy

ZŠ Komenského 6 je typická moderná sídlisková škola, ktorá je svojou priateľskou atmosférou otvorená okoliu, zameraná na prevenciu problémov, investujúca do žiakov a zamestnancov a majúca  stratégiu na neustále zvyšovanie kvality.

Celý pracovný tím vníma kvalitu ako súčasť všeobecnej kultúry a prostriedok k zvýšeniu spokojnosti partnera, čoho dôkazom sú dlhodobé výborné výsledky žiakov v celonárodných testovaniach, predmetových olympiádach na rôznych úrovniach, a tiež súťažiach športového, prírodovedného či humanitného zamerania.

Škola optimalizuje učebné osnovy vo vlastnom vzdelávacom programe, ktorý zahŕňa  aj problematiku začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Vďaka výhodnej polohe a multifunkčnému športovému areálu sa  profiluje smerom k vráteniu športu medzi žiakov.

Okrem dôrazu na proces výchovy a vzdelávania a komplexný rozvoj osobnosti našich žiakov sa veľmi aktívne prostredníctvom rôznych inštitúcií zapája do života užšej i širšej komunity mesta a okolia.

ZŠ Komenského 6 v súčasnosti poskytuje vzdelávanie 592 žiakom v 27 triedach. Počas vyučovania je v troch pavilónoch školy k dispozícii 15 moderne vybavených odborných učební, 3 telocvične, 2 herne, kultúrno-spoločenská miestnosť s pódiom, átrium, ekologická učebňa vo školskom dvore, pestovateľský pozemok, dielne, knižnica a priľahlý športový areál. V priestoroch školy sa tiež nachádza alokované pracovisko materskej školy.

Plne odbornú a kvalifikovanú výučbu zabezpečuje  aktuálne 52 pedagogických zamestnancov a 18 technicko-hospodárskych zamestnancov. Školská jedáleň denne poskytuje pestrú, vyváženú stravu. Doplnkové stravovanie zabezpečuje školský bufet a mliečne automaty. Hygiena, údržba a modernizácia školy je jednou z dôležitých priorít.

Školský klub detí

 • výchovný program sa realizuje v 6 oddeleniach
 • činnosť začína denne už pred vyučovaním, a to od 6:30 hod. do 17:00 hod.
 • v závislosti od dopytu je klub v prevádzke  aj počas vedľajších prázdnin a časti hlavných školských prázdnin

 

1. stupeň ZŠ

 • výučba prebieha v 13 triedach
 • triedy sú vybavené modernou IKT technológiou
 • cudzí jazyk a predmety výchovného charakteru sa vyučujú podľa odbornosti vyučujúceho
 • žiaci majú v chodbových priestoroch vlastné uzamykateľné šatňové skrinky

 

2. stupeň ZŠ

 • výučba prebieha v 14 triedach
 • všetky odborné učebne sú vybavené modernou IKT technikou, odbornou doplnkovou literatúrou a inými pomôckami skvalitňujúcimi prácu
 • žiaci majú v chodbových priestoroch vlastné uzamykateľné šatňové skrinky
 • na celom druhom stupni je zabezpečená plná kvalifikovanosť a odbornosť výučby

 

Školské a mimoškolské aktivity

 • predmetové olympiády
 • školské kolá umeleckých súťaží
 • základný a zdokonaľovací plavecký výcvik
 • lyžiarsky výcvik
 • škola v prírode
 • intenzívne týždenné jazykové kurzy
 • rozmanitá krúžková činnosť
 • aktivity školského parlamentu
 • maškarný ples
 • valentínsky ples
 • heloween party
 • dni zdravej výživy
 • zber papiera
 • aktivity koordinátorov environmentálnej výchovy
 • aktivity koordinátora prevencie patologických javov
 • návštevy divadiel, kín, umeleckých predstavení
 • exkurzie
 • besedy, diskusie
 • školské výlety
 • fašiangové posedenie s rodičmi

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
  Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
 • +421524321191

Fotogaléria