Aktivity

Šk.rok 2015/16

 

JÚN 2016

Prvé sväté prijímanie

Radosť a pokoj naplnili srdiečka našich tretiakov. Celoročná príprava na sv. prijímanie zahŕňala nielen vedomosti, ale zvlášť aktívnu účasť na detských sv. omšiach, krížových cestách v pôste a modlitbe sv. ruženca. Záver prípravy tvorila Víkendovka, na ktorej sme spolu s tretiakmi ostatných základných škôl v meste vytvorili jednu veľkú rodinu – bolo nás 80 detí. Cirkevná škola sa pre nás stala na dva dni naším druhým domovom. Domovom plným hier, súťaží, spevu a tanca, zameraných na myšlienky Roka božieho milosrdenstva. Vrcholom našej prípravy bolo prijatie sviatosti zmierenia a Ježiša v Eucharistii dňa 5.6. 2016 v kostole sv. Petra a Pavla. Naša cesta viery za Ježišom sa začala. >>Fotoalbum<<

 

MÁJ 2016

Meteorologická exkurzia

Predpoveď počasia je pre nás dôležitá informácia. O tom, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny sa žiaci učili na hodinách fyziky. Svoje teoretické vedomosti si počas exkurzie  v OBSERVATÓRIU SAV SKALNATÉ PLESO a  v AEROLOGICKEJ A METEOROLOGICKEJ STANICI V GÁNOVCIACH PRI POPRADE mohli overiť priamo v teréne. V meteorologickej záhradke spoznávali prístroje, ktoré predtým videli len na fotografiách. Názvy ako meteorologická búdka, ombrograf, barograf, héliograf alebo anemometer sa im už nezdajú také neznáme. Videli, ako prebiehajú všetky merania potrebné na predpoveď počasia. Z prehliadky si priniesli domov nové vedomosti, ktoré môžu využiť nielen na hodinách fyziky, ale aj v každodennom živote. S čím a ako pracujú meteorológovia sa žiaci 7.A, 7.B a 7.C boli oboznámiť spolu s  Mgr. J. Macurom,  PaedDr. Petrou Srnkovou, PaedDr. Radovanpm Sekelským dňa 19.5.2016. Zaujímavosťou pre žiakov bolo vypúšťanie meteorologického balóna   s prístrojmi na rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o tom, ako sa predpoveď počasia pripravuje. >>Fotoalbum<<  Prezentácie: 7.A_Neupauerova-Borsukova.ppsx (1,7MB), 7.B_Bujnak.ppsx (2,6MB), 7.C_Gladisova-Mertinova.ppsx (13,3MB).

Exkurzia Bratislava

Bratislava na nás čakala v dňoch 16.-18.5.2016. My, žiaci 8. a 9. ročníka, sme  sa zúčastnili exkurzie v Bratislave. Bratislava sa nám veľmi páčila. Boli sme si pozrieť historické centrum Bratislavy, navštívili sme  Múzeum polície a Bratislavský hrad. Hlavným cieľom bola návšteva parlamentu. V priestoroch Národnej rady SR  sme sa dozvedeli o histórii vzniku tejto inštitúcie a štátnych symboloch.  Činnosť parlamentu sme zažili aj na „vlastnej koži“, pretože sme sa zúčastnili prebiehajúceho  rokovania. Domov sme sa vrátili šťastní a plní zážitkov. Ďakujeme pani učiteľke, že vybrala práve nás. Dúfame, že bude takáto exkurzia aj o rok. To, čo sme videli, si môžete pozrieť v prezentácii. Laura Fedorková a Ivana Torbíková (8.B). Prezentácia: Bratislava.ppsx (3,4MB).

Okresné kolo súťaže „ Medzníky 2. svetovej vojny“

Prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si 72. výročie SNP a 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2. svetovej vojne, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu, to bolo cieľom súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“, ktorú zorganizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni dňa 27.5.2016 v priestoroch CVČ. Našu školu v tejto súťaži úspešne reprezentovali Mária Miklušová z IX. A triedy, Michaela Schurdáková a Kristína Mačugová z IX. B triedy. Ako družstvo vybojovali 1. miesto a jednotlivo Mária Miklušová sa umiestnila na 1. mieste a Michaela Schurdáková na 3. mieste. Z pekného umiestnenia sa tešíme a blahoželáme. >>Fotoalbum<<

Mladý záchranár civilnej ochrany

Dňa 10. mája 2016 sa v priestoroch skanzenu v Starej Ľubovni konala súťaž Mladý záchranár civilnej ochrany, kde mohli žiaci ukázať svoje vedomosti aj zručnosti v rôznych disciplínach, napr. poskytnutie prvej pomoci, orientácia v teréne, evakuačná batožina, prostriedky individuálnej ochrany, hasenie požiarov, ale aj testy a streľba zo vzduchovky. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo šiestakov v zložení – Miroslava Dicová, Jana Malachovská, Roland Urban a Jakub Zima získalo krásne 1. miesto. Družstvo ôsmakov tvorili žiaci – Laura Fedorková, Ivana Torbíková, Dominik Jeleň a Adrián Vančo, ktorí získali 2. miesto. Tešíme sa spolu s nimi a zároveň im blahoželáme. >>Fotoalbum<<

Dúha – celoslovenská literárna súťaž

6. máj 2016 patrí k úspešným dňom našej základnej školy. Žiačka Laura Fedorková z VIII.B získala významné ocenenie na celoslovenskej literárnej súťaži Dúha, ktorej organizátorom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ľubovnianske osvetové stredisko. Svojou hudobne ladenou krehkou poviedkou O Múzulienke oslovila a zaujala   všetkých porotcov tejto prestížnej celoslovenskej súťaže - predsedom poroty bol slovenský spisovateľ, jazykovedec a vysokoškolský učiteľ  Peter Karpinský  a získala fantastické 3. miesto v 3. kategórii v próze. Popredným umiestnením v jubilejnom 20. ročníku Dúhy urobila Laura veľkú česť svojej škole, rodičom aj učiteľke slovenského jazyka a literatúry Lýdii Hricíkovej. >>Fotoalbum<<  Poviedka: O_Muzulienke.pdf

Pietny akt – 71. výročie oslobodenia SR a víťazstva nad fašizmom

Dňa 6. mája 2016 sa v meste Stará Ľubovňa konali oslavy 71. výročia oslobodenia Slovenskej republiky a víťazstva nad fašizmom. . Pietny akt kladenia vencov  sa uskutočnil pri pomníku padlých na Námestí generála Štefánika pri Dome kultúry. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci  VIII.B našej školy s pánom učiteľom Mgr. Macurom.   Báseň na slávnostnom podujatí  predniesol žiak VIII.B Tomáš Sikora, ktorého viedla PhDr. Hricíková v spolupráci s Mgr. Obrochtovou. >>Fotoalbum<<

 

APRÍL 2016

Deň Zeme

Budúcnosť buď zelená alebo nebuď vôbec žiadna! Táto hlboká pravda sa spája s Dňom Zeme, ktorý si pripomíname každoročne 22.apríla aj na našej škole.  Ráno sme začali reláciou ku Dňu Zeme. Školský parlament pod vedením Mgr. I. Blaškovej pripravil pre žiakov 2. – 8. ročníka rôzne aktivity. Žiaci druhého a tretieho ročníka si otestovali svoje vedomosti z oblasti životného prostredia v online ekohrách (puzzle, krížovka, bludisko, kvíz, toky energie...) Ekoučebňa patrila žiakom 4. – 8. ročníka, ktorí v trojčlenných družstvách súťažili na deviatich stanovištiach: v bludisku našli čo najrýchlejšiu cestu pre odpad,  hľadali  výroky spojené s Dňom Zeme, lúštili tajničku, pomenovávali chránených živočíchov, „recyklovali“ odpad, riešili hádanky z lesa a pod. Súťaže pripravila koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. K. Gajdošová. V uliciach sídliska dve naše ekohliadky oslovili vyše 100 respondentov s ekoanketou - den_zeme_anketa.pdf. Veríme, že sme sa aspoň na chvíľku  zastavili a zamysleli sa nad tým, kde a ako chceme žiť.

Vybíjaná

Vybíjaná. Momentálne asi najpopulárnejšia loptová hra medzi žiakmi na prvom stupni našej školy.  A ako by to bolo, keby si vzájomne nemohli zmerať sily? Práve preto pripravili pani učiteľky Ž. Becherová a A. Vančová školské kolo vo vybíjanej. Vo štvrtok sa v telocvični stretlo celkom 90 žiakov, aby ukázali svoje schopnosti, bojovnosť a v neposlednom rade cit pre fair-play hru. Deti súperili samostatne v kategóriách podľa ročníkov. Každá trieda vyslala svoje 10-členné družstvo. Víťazmi sa stali tímy z 2.A, 3.A a 4.A triedy. Celý turnaj vyvrcholil posledným zápasom medzi 4.A a 4.C triedou, kde sa bolo na čo pozerať. Napätie sa dalo krájať do poslednej sekundy. To vystriedala obrovská radosť víťazov a zopár slzičiek porazených. Aj toto patrí k športu a veríme, že každá výhra i prehra posunie našich žiakov o krok v pred... >>Fotoalbum<<

Smajlík na schodoch

Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie pre deti Slovenska, ktorý v spolupráci s poisťovňou Kooperativa má zvýšiť bezpečnosť detí. Spolu s pedagógmi a žiakmi sme o zvýšení bezpečnosti diskutovali, určili sme spoločne miesta, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prechodu cez parkovisko nebezpečné. Preto sme tieto miesta označili nálepkami a pokračovať budeme i ďalšími aktivitami. >>Fotoalbum<<

Biologická olympiáda - okresné kolo

Dňa 12. apríla 2016 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Našu školu úspešne reprezentovali 2 žiačky - Ivana Torbíková z VIII. B triedy, ktorá obsadila 3. miesto a Laura Fedorková z VIII.B triedy získala 4. miesto. Blahoželáme!

BABY BASKETBAL už aj u nás...

BABY BASKETBAL už aj u nás... Deti materských škôl dostali mnoho nových informácií o športe, ktorý má v Starej Ľubovni dlhoročnú tradíciu. BASKETBAL ich veľmi zaujal. Okrem teórie basketbalu si mohli deti vyskúšať aj prácu s loptou, hádzanie na kôš a dribling. Toto všetko pripravila pani učiteľka Andrea Vančová v spolupráci s pánom Kamenským (SBA Bratislava) a Školským športovým klubom BASKET Stará Ľubovňa, ktorý zároveň ponúka možnosť venovať sa tomuto športu už od nástupu do 1. ročníka našej školy. Už teraz sa veľmi tešíme na nových športovcov. >>Fotoalbum<<

 

MAREC 2016

Svetový deň vody

Dňa 22. 3. 2016 žiaci našej školy pod vedením p. učiteliek Mgr. G. Haničákovej, Mgr. Z. Pjatákovej  PaedDr. R. Česelkovej žili vodou. Nečudo, veď bol Svetový deň vody. O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju, spievali o nej piesne. Uvedomili sme si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. My jej máme zatiaľ dostatok, no v mnohých krajinách sveta to nie je samozrejmosťou. Tejto téme bola venovaná prezentácia s názvom ,,Prečo je voda dôležitá.“ Potom nasledovali dôležité informácie o význame vody, o tom, čo máme piť a koľko. Mnohých žiakov zaskočili informácie o tom, čo všetko obsahujú ich obľúbené nápoje – zdraviu škodlivé umelé sladidlá, cukry, farbivá. V závere žiaci rozdelení do skupín vytvorili veľký plagát týkajúci sa tejto témy. Okrem plagátu zostrojili aj model rybníka, jazierka a vodopádu. Žiakom sa to veľmi páčilo a odchádzali spokojní a nadšení. >>Fotoalbum<<

Talent najmenších - okresné kolo

Dňa 23.03.2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Talent najmenších. Našu školu reprezentovali 4 žiačky. V kategórii spev žiačka 1.A triedy Katarína Filičková obsadila 1. miesto a žiačka 2.B triedy Sandra Plavnická obsadila 2. miesto. V kategórii prednes žiačka 2.B triedy Tina Strenková obsadila 3. miesto. Žiačka 1.C triedy Miroslava Havranová získala čestné uznanie. Všetkým oceneným blahoželáme.

Tajný život vody

V rámci projektu „Tajný život vody“ sme na našej škole realizovali niekoľko rôznych aktivít. Žiačky ôsmeho ročníka Laura Fedorková a Ivana Torbíková vyskúšali, aké je to stáť pred učiteľskou katedrou. Pripravili si vyučovaciu hodinu, počas ktorej zábavným spôsobom predstavili štvrtákom kolobeh vody v prírode. Neostali sme však len za dverami školy, ale navštívili sme aj Úpravňu pitnej vody v Jakubanoch. Počas osláv Svetového dňa vody – 22. marca sme sa na vodu pozreli z rôznych pohľadov a symbolicky sme sa obliekli do modrého oblečenia.  Tiež sme sa zamysleli nad kvalitou vody z vodovodu, starší žiaci rozoberali virtuálnu vodu, ochutnali minerálne vody z nášho regiónu, mladší žiaci si svoje vedomosti o vode overili v súťažnom kvíze, ktorý úspešne zvládli. O úspešnosti tejto akcie a veľkom záujme zo strany žiakov svedčí aj výstava prác vo vestibule školy. Za spoluprácu všetkým ďakuje p. uč. K. Gajdošová a p. uč. Z. Tomusová. Akcie sme realizovali v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a Podtatranskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou, a.s., ktoré vybrali päť škôl v popradskom regióne, vrátane našej. Tieto školy sa na tému vody pozreli hlavne z environmentálneho hľadiska, a tak zvýšili povedomie žiakov o tejto vzácnej tekutine. >>Fotoalbum<<

Zábavný deň s knihou

Stalo sa už dobrou tradíciou, že školský parlament v našej škole pre nás organizuje zaujímavé akcie. Marec je už dlhoročne spätý s knihou, a preto sme sa tešili, čo si pre nás pripravia tentokrát. Organizátori nás nesklamali a program bol skutočne nabitý. Vytvorili sme trojčlenné družstvá a stretli sme sa v knižnici školy, kde sme strávili poučné a zábavné chvíle s knihou a zároveň súťažili medzi sebou. Dozvedeli sme sa veľa o Matejovi Hrebendovi – prvom distribútorovi kníh na Slovensku, ale i o zaujímavostiach zo sveta kníh. Zistili sme, ako sme na tom s čítaním a porozumením textu. Najviac sa nám však páčili praktické disciplíny – knižný slalom, veža z kníh či vyhľadávanie v knižničných regáloch. Spomedzi všetkých sa našli aj víťazi: družstvá 6. C a 7.B triedy. Netradičným obohatením pre nás bola profesionálne zvládnutá dramatizácia bájok žiakmi 6.C triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Konrádyovej. Už teraz sa tešíme na ďalšie podujatia.

Najlepší počtár v ročníku

V mesiaci marec si mohli naši žiaci prvého stupňa zmerať sily aj v matematickej súťaži NAJLEPŠÍ ,,POČTÁR“ V ROČNÍKU. Deti ukázali, že sú naozaj šikovné a porota mala ťažkú úlohu. Tu sú víťazi:
PRVÁCI: 1.Krajňáková Bibiána/I.B/, 2.Obertan Damián/I.B/, 3.Šidlovská Terezka/I.D/
DRUHÁCI: 1.Šestáková Valentína/II.A/, 2.Krulčíková Vivien/II.A/, 3.Koršňáková Adela/II.A/
TRETIACI: 1.Fábová Sofia/III.C/, 2.Matuščák Matúš/III.B/, 3.Troščák Maxim/III.C/
ŠTVRTÁCI: 1.Lazorčáková Sandra/IV.A/, 2.Vančová Patrícia/IV.A/, 3.Balážová Alexandra/IV.A/
Srdečne blahoželáme a veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj naďalej. >>Fotoalbum<<

Talent najmenších - školské kolo

Štvrtok 17.3. patril našim najmenším spevákom a recitátorom. Konala sa súťaž Talent najmenších. Súťažili žiaci prvého a druhého ročníka. O prvenstvo bojovalo 7 spevákov a 10 recitátorov. V speve na prvom mieste skončila Sandra Plavnická z ll. B, na druhom mieste bola Katarína Filičková z l. A a tretie miesto patrí Viktórii Simoníkovej z l. D triedy. Najlepšou recitátorkou sa stala Tina Strenková z ll. B, druhá bola Miroslava Havranová z l. C a tretí Adam Tokarčík z l. B triedy, Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov!

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16. marca 2016 sa v ĽOS uskutočnilo okresné kolo recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v 1. kategórii úspešne reprezentovali traja žiaci, v poézii Sofia Filičková zo IV.B triedy, ktorá získala 1. miesto a zaslúžila si tak postup na krajské kolo a Tina Strenková z II.B triedy, ktorá získala 2. miesto. V próze našu školu úspešne reprezentovala Monika Tomusová zo IV.B triedy, ktorá získala 2. miesto. Oceneným blahoželáme! V dňoch 17. a 18. marca 2016  pokračovala  okresná recitačná súťaž Hviezdoslavov  Kubín aj v 2. a 3. kategórii. Aj v týchto boli žiačky našej školy úspešné. V silnej konkurencii si prevzali ocenenie – Diplomy za výborný prednes v recitácii prózy Laura Vojtek, žiačka VI.C triedy a Andrea Kirschnerová, žiačka VIII.A triedy. Úspešné recitátorky viedli pani učiteľky Mgr. Z. Konrádyová a PhDr. L. Hricíková.

Deň ľudovej rozprávky

Dňa 16. 3. 2016 sa v našej škole uskutočnil Deň ľudovej rozprávky. Žiaci zažili dobrodružstvá s ľudovými rozprávkami, komixovými obrázkami a súťažno-zábavným  prekvapením o slovenskom rozprávkovom velikánovi Pavlovi Dobšinskom, vypracovali  pracovný list - tajničky, priradzovali  názvy rozprávok k ilustráciám. Žiaci boli spokojní a cítili sa príjemne. >>Fotoalbum<<

 

FEBRUÁR 2016

Maslenica

„Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje...“ Tieto myšlienky F.M.Dostojevského boli mottom 6. ročníka MASLENICE 2016, ktorá sa uskutočnila 9.februára 2016 v Podolínci.  Stretnutie milovníkov (nie)len ruského slova z celého okresu naozaj naplnilo túto myšlienku. Žiaci a študenti vo svojich vystúpeniach prejavili lásku k ruskému slovu, tancu a hudbe ako aj svoje zručnosti a schopnosti. Dôstojne, s humorom a vtipom si pripomenuli  ruské fašiangy – Maslenicu. Našu školu reprezentovali žiaci 6 . – 9. ročníka, ktorí pozdravili Maslenicu s jej typickými ruskými tradíciami. A ako sa na Maslenicu patrí, pochutnali si aj na slovenských šiškách a ruských „blinách“. Bolo naozaj veselo...  >>Fotoalbum<<

Bezpečne v škole

Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila poisťovňa Kooperativa preto, aby prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch podporila bezpečný pohyb, prevenciu úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách. Naša škola sa do tohto grantového programu zapojila prostredníctvom projektu Bezpečne v škole. Naším cieľom je zvýšiť bezpečnosť žiakov pri prechode z pavilónu do pavilónu cez parkovisko pred školou. Viac informácií o projekte, aktuálnom dianí a aktivitách nájdete v časti Projekty ESF.

14. ročník Valentínskeho plesu

Fašiangový čas má svoje čaro. Na našej škole obzvlášť, pretože má podobu Valentínskeho plesu. Tentokrát sme sa stretli už po štrnástykrát. Prišli žiaci 6.-9.ročníka, učitelia aj DJ Bobor. Aspoň na chvíľu sme zabudli na starosti a povinnosti a oddali sme sa zábave a veselosti. Niektorí mali šťastie aj v bohatej tombole. Porota opäť našla kráľovnú plesu – Ninu Smetankovú z 9.B a kráľa plesu – Ivana Runčáka z 9.C triedy. Obom blahoželáme a na ostatných sa tešíme na jubilejnom 15-om ročníku Valentínskeho plesu. Valentinsky_ples_2016.ppsx (1,6MB)

Miss bábika

Dňa 3.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Miss bábika. Malé „mamičky“ ukázali svoj talent pri recitácií a speve, preukázali svoju šikovnosť pri prebaľovaní, obliekaní bábik a nechýbal ani priestor pre kreativitu. Na chvíľu sa z prváčok stali naozajstné mamičky. Všetky súťažiace boli úžasné, ale titul Miss bábika si mohli odniesť len tri. 1.miesto získala Terezka Šidlovská z 1.D, 2.miesto Danielka Tomková z 1.A a na 3.mieste sa umiestnila Natálka Matoľáková z 1.D. Všetkým súťažiacim blahoželáme! >>Fotoalbum<<

 

JANUÁR 2016

Pietny akt – 71. výročie oslobodenia mesta Stará Ľubovňa

Dňa 22. januára 2016 sa v meste Stará Ľubovňa konali oslavy 71. výročie oslobodenia  Starej Ľubovne. Pietny akt kladenia vencov  sa uskutočnil pri pomníku padlých na Námestí generála Štefánika pri Dome kultúry. Zúčastnili sa na ňom aj žiaci  VIII.B našej školy s pánom učiteľom Mgr. Macurom. Báseň na slávnostnom podujatí  predniesol žiak VIII.B Tomáš Sikora, ktorého viedla pani učiteľka PhDr. Hricíková.

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Dňa 20. januára 2016 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci. Monika Tomusová zo IV.B triedy, ktorá získala krásne 2. miesto. Sofia Filičková zo IV.B triedy a Timon Angel Veverka zo IV.C triedy získali diplom za výborný prednes. Všetkým súťažiacim blahoželáme! >>Fotoalbum<<

 

DECEMBER 2015

Dedinské Vianoce

Okúsili sme čaro dedinských Vianoc... Už sme zabudli, aké Vianoce prežívali naše babky a dedkovia. V tých časoch bolo všetko trochu iné a pre nás možno aj viac čarovné. Pod stromčekom neboli drahé darčeky, ale vlastnoručne vyrobené hračky. Túto možnosť sme mali v tento deň aj my, dievčatá zvládli vyrobiť krásne handrové bábiky a chlapci ozdoby z drôtu. Domov si  každý žiak odnášal vlastnoručne vyrobený darček. Aj preto bolo úžasné znovu ochutnať čaro dedinských Vianoc v Galérii Provinčného domu v Starej Ľubovni. >>Fotoalbum<<

Návšteva duchovného otca

Dňa 9. decembra 2015 našu školu navštívil duchovný otec Marián Kuffa. Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka rozprával o svojej ceste ku kňazskému povolaniu a jeho živote v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach, kde pomáha bezdomovcom, osobám po výkone trestu, mládeži po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, telesne postihnutým mužom a ženám, ľuďom po opustení detských domov, po liečení zo závislostí a po výkone trestu. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomáhajú matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici, boli doma týrané, mladým dievčatám a ženám, pre ktoré sa ich tehotenstvo stálo neriešiteľným problémom a sú rozhodnuté tehotenstvo umelo prerušiť. Prihovoril sa srdcu našich dievčat a rozprával o  poslaní ženy, o jej povolaní k materstvu. Zdôraznil, že ozdobou ženy nie je make up, šperky či bižutéria, ale láskavé a starostlivé srdce. Chlapcov vyzval k tomu, aby boli silnými mužmi, ktorí urážku, facku nevrátia, ale svoju silu využijú k ochrane slabších, k ochrane srdca ženy. Povzbudzoval chlapcov k tomu, aby mali úctu k žene i k jej telu. Získal si naše srdcia a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s ním. Ďakujeme Vám otec Marián! >>Fotoalbum<<

Mikulášsky volejbalový turnaj

Mikuláš zavítal aj do telocvične, kde sa žiaci 6.-9.ročníka zúčastnili Mikulášskeho volejbalového turnaja. Vo vzájomných mikulášsko -volejbalových zápoleniach sa stretli družstvá 9.C, 8.B, 8.C, 7.B, 7.B, 6.C a 6.B triedy. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: 9.C, 8.B, 7.A a 6.C trieda. Blahoželáme! Mikulassky_volejbal.ppsx (4,2MB).

Mikuláš

Na svätého Mikuláša, každé dieťa usmieva sa...Tak ako je u nás zvykom, dodržať tradíciu si aj tento rok zobral na starosť školský parlament. No a ako to dopadlo, už vedia všetci, ktorí boli v pondelok 7. decembra v škole. Vaše triedy sme navštívili a všetkých žiakov obdarili. Väčšinou ste poslúchali, preto sme Vám darček dali. Tých, ktorí sa zle správali, čerti do vreca zobrali. Vyučovanie sme narušili, dúfame, že sme Vás tým aspoň trochu potešili. >>Fotoalbum<<

Učíme sa s Mikulášom

Ako vyzerá Mikuláš? Kto vlastne je svätý Mikuláš? Ako to u Vás doma vyzerá na Mikuláša?... Na tieto i ďalšie zvedavé otázky pani učiteľky Mgr. J. Kandráčovej sa snažili nájsť odpovede usilovní prváci z 1.C, ktorí sa počas jedného dňa venovali matematike, písaniu a čítaniu s Mikulášom, vytvárali si mikulášske záložky. A nakoniec ich snaženie bolo odmenené mikulášskou medailou, sladkou odmenou a tiež zaujímavou skúsenosťou, že i učenie môže byť zábavné. >>Fotoalbum<<

Kilo 2015

Do každoročnej zbierky trvanlivých potravín Kilo, ktorú organizuje mládežnícky parlament, sa zapojili aj naši žiaci, ktorí spoločne odovzdali viac ako sto kilogramov trvanlivých potravín. Ďakujeme všetkým zapojeným a veríme, že potraviny pomôžu rodinám v núdzi. >>Fotoalbum<<

Ochranárik očami detí

Linka 112 je zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo slúžiace na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia jednotlivca, verejnosti, ich bezpečnosti alebo majetku a životného prostredia. Pri príležitosti národného dňa 112, ktorým je 1.december, vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi výtvarnú súťaž Ochranárik očami detí.  Kreslili sme, maľovali, tvorili a napokon aj vyhrali okresné kolo. V kategórii I. stupeň 1. miesto získala Adelka Koršňáková a za II. stupeň Sarah Krafčíková a Sandra Súkeníková. Dievčatá potešili diplomy i krásne vecné ceny a tiež postup do národného kola. >>Fotoalbum<<

Okresné kolo Technickej olympiády

Naša škola už po 6. krát bola organizátorom okresného kola Technickej olympiády, ktorá sa konala 2. 12. 2015 v priestoroch školskej dielne a učební. Po školskom kole technickej olympiády v kategórii A a B postúpili na okresné kolo prví najlepší. Za siedmakov postupoval iba jeden žiak Filip Dic zo 7.A a za deviatakov dvaja žiaci   Marcel Kovaľák a René Štefančík z 9.A. Zahájenie olympiády uskutočnili predseda OK TO Mgr. Juraj Macura a zástupcovia CVČ v Starej Ľubovni. Potom už nasledovalo riešenie teoretickej a praktickej časti technickej olympiády.Žiaci našej školy  so zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili v silnej konkurencii krásne 2. miesto v kategórii A. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti, ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Už 8. ročník postupovej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry opäť preveril vedomosti žiakov v jej školskom kole, ktoré sa konalo 2. 12. 2015. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov 9. ročníka. Súťaž mala 3 časti a každá určitým spôsobom zamiešala poradím. Prvé miesto si však s prehľadom udržiaval Jakub Šľachtovský(9. A), ktorý nakoniec s plným počtom bodov zvíťazil. Na druhom mieste sa umiestnila Kristína Mačugová(9. B) a tretie miesto získal Lukáš Olekšák(9. C). Všetkým BLAHOŽELÁME! Na obvodnom kole nás budú reprezentovať J. Šľachtovský a K. Mačugová.

 

NOVEMBER 2015

Deň časopisov

Dňa 26.11.2015 si žiaci prvého stupňa pripomenuli deň časopisov. Prostredníctvom prezentácie sa žiaci oboznámili s rôznymi detskými časopismi. Cez rôzne aktivity na danú tému zhotovili vlastný časopis s názvom ŠKOLÁČIK na mesiac december. >>Fotoalbum<<

Literárna exkurzia

Dňa 26. novembra 2015 žiaci 8. ročníka a niektorí žiaci VII.B a IX.C sa zúčastnili na literárnej exkurzii v rámci Roka Ľudovíta Štúra v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Spolu s učiteľmi PhDr. L. Hricíkovou, Mgr. D. Konkoľovou a Mgr. J. Jenčom nesedeli na hodine literatúry v školských laviciach, ale v priestoroch známeho stredoslovenského divadla.  Divadelná hra Orol tatranský vznikla na počesť života a diela Ľudovíta Štúra, ktorý sa narodil pred 200 rokmi. Umelecké spracovanie životnej púte jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny v zaujímavej divadelnej hre upútalo všetkých účastníkov našej literárnej exkurzie. Ešte viac si prehĺbili  a doplnili literárne vedomosti, ktoré získavajú na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Do Starej Ľubovne sme sa vrátili  s presvedčením, že stálo to za to cestovať  skoro 200 km za krásnym umeleckým zážitkom. >>Fotoalbum<<

Informatická súťaž iBobor

Dňa 12. novembra 2015 sa naši „Benjamíni“, žiaci 5.-7. ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa súťaže zúčastnilo 66843 súťažiacich z 982 škôl. V kategórii Benjamíni súťažilo 22927 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 61 účastníkov, úspešných riešiteľov je 3651. Medzi nich patria aj títo naši žiaci: Miriam Firmentová (5.A), Daniela Koterbová (5.B), Tomáš Orlovský, Erika Šutorová (6.A), Roland Urban, Erik Varchola (6.B), Miroslava Dicová, Samuel Krafčík, Jana Malachovská (6.C), Andrej Bujňák, Sarah Krafčíková, Miroslav Barlík, Maroš Petriľák (7.B). Tešíme sa zo záujmu žiakov našej školy o informačné a komunikačné technológie a povzbudzujeme všetkých k intenzívnemu a kreatívnemu využívaniu moderných technológií pri učení sa. >>Fotoalbum<<

Exkurzia v Spišskej Novej Vsi

Koncom októbra (2015) sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Spišskej Novej Vsi. V chráme Premenenia Pána žiaci nahliadli do tajov tvorby a duchovného bohatstva jedinečnej mozaiky na Slovensku, ktorá zdobí tento chrám. Skvost si môžete pozrieť aj na tejto stránke http://www.centroarte.sk/panorama/snv.html. Nezabudnuteľným pre žiakov bol výstup na neogotickú kostolnú vežu Nanebovzatia Panny Márie - dominantu námestia, výhľad na slnkom zaliate okolie Spiša a panorámu Vysokých Tatier. Nesie titul najvyššej kostolnej veže na Slovensku (87m). Záver dotyku žiakov s umením tvorila návšteva Galérie umelcov Spiša, v ktorej  spoznali tvorbu umelca Jozefa Hanulu a prezreli si stálu expozíciu Terra Gothica. >>Fotoalbum<<

Vŕbová píšťalka

18. novembra 2015 sa konalo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní "Vŕbová píšťalka". Naše žiačky si vyspievali nádherné ocenenia. V prvej kategórii získali 1. miesto dve žiačky: Lucia Mária Česelková , žiačka III. B a rovnako tak Sofia Filičková , žiačka IV. B. V druhej kategórii si Andrea Sarnecká  zo IX. B vyspievala čestné uznanie. Všetkým, čo reprezentovali našu školu patrí vďaka a víťazkám srdečne blahoželáme. >>Fotoalbum<<

Večerná škola IV.B triedy

Možno by ste čakali, že 11. novembra príde Martin na bielom koni hneď od rána. No slávnostné pasovanie do jeho armády bolo až večer. Podmienkou boli vlastne vyrobené štíty a dobrovoľná účasť na ochrane školy vtedy, keď iní žiaci sú už doma. Armáda rytiera Martina (žiaci IV.B triedy spolu s pani učiteľkou Tomusovou) svoju úlohu zvládla na výbornú. >>Fotoalbum<<

 

OKTÓBER 2015

Halloween party

Dňa 28.10. 2015 sa uskutočnila v jedálni našej školy Halloween party, ktorú organizoval školský parlament pod vedením  učiteliek  PaedDr. Ž. Becherovej a Mgr. I. Blaškovej. Žiaci 4.- 9. ročníka prišli oblečení v maskách so strašidelným motívom, prevažne v čiernej, červenej, bielej a oranžovej farbe. Súčasťou večierka bol aj Halloweensky kvíz, tombola a súťaž o „naj“ masku alebo Kráľa - Oliver Turčáni, VI.C a Kráľovnú Halloween party – Andrea Kirschnerová, VIII.A. Víťazom blahoželáme! >>Fotoalbum<<

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Aj tento školský rok krásne vyzdobené tekvice zaplavili zborovňu školy. Celá súťaž sa niesla v haloweenskom duchu. Do súťaže sa zapojilo 30 detí. Tekvice boli naozaj krásne, preto sa porota rozhodla oceniť všetkých tridsiatich – za najväčšiu, najvyrezávanejšiu, či netradičnú tekvicu.  1.miesto však získala Alexandra Pajonková za svoju tekvicu v teniskách. >>Fotoalbum<<

Steel park v Košiciach

Dňa 26.10.2015 49 žiakov VIII.A,B,C triedy spolu s Mgr. J. Macurom, Mgr. D. Konkoľovou a PaedDr. L. Hricíkovou navštívili zábavno-technické centrum v Košiciach Steel Park s viac ako 50 interaktívnymi technickými exponátmi. Expozícia ponúka žiakom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, biometriky, hutníctva, strojárenstva, bezpečnosti a chémie. Návšteva tohto zábavného centra nás veľmi zaujala, pretože sme mali možnosť vidieť silu magnetov a rôzne magnetické javy, odskúšať si ako pracuje robot alebo elektrina v našom mozgu, videli sme levitujúci vláčik, ukážky pokusov vo vákuu, proces lisovania oceľového autíčka, 3D film legendy letu a výroby lietadla boing 787 a zahrali sme si robotický futbal. Najviac nás zaujala interaktívna socha – SteelMan vybavená 3D kamerou, ktorá reagovala na zmeny výrazu tváre a zmenu polohy tela snímaného žiaka a mohli sme to vidieť na monitore. Keď sme sa na neho usmievali, tak nám úsmev vrátil, keď sme zamávali, zamával tiež. Z tejto exkurzie sme si odniesli nové a zaujímavé poznatky z oblastí vedy a techniky a určite nám pomôžu na vyučovaní fyziky a chémie. >>Fotoalbum<<

Svetový deň výživy

Strava, pohyb, spánok. Aj tieto slová zaujali žiakov našej školy pri prezentácii a ochutnávke nielen zdravých ale aj veľmi chutných šalátov a nátierok. Deti ochutnali zelerový šalát s jablkami, mrkvový šalát s jablkami, zmiešaný zeleninový šalát a kapustový šalát s kivi. Členovia školského parlamentu nakrájali 300 rožkov, aby mohli svojim spolužiakom pripraviť chutné nátierky - hrachovú, tvarohovú s vajcom a syrom, syrovú a cícerovú. Spokojné boli aj pani kuchárky, ktoré tieto dobroty pre nás pripravili. A tak sme s plnými a „zdravými“ žalúdkami  mohli poobede stráviť vonku a večer si spokojne ľahnúť do postele. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí prispeli k nášmu zdravému dňu ovocím a zeleninou. >>Fotoalbum<<

Intenzívny kurz anglického jazyka

Už po tretí raz sa žiaci našej školy mohli zúčastniť anglického kurzu, ktorý prebiehal v dňoch 12. – 16.októbra. Tento školský rok sme privítali návštevu zo Spojených štátov, a to konkrétne Maudie, Ryana a Christiana. Títo skúsení lektori pritiahli pozornosť detí hneď od začiatku a pomocou rôznych aktivít, metód, hier a foriem dokázali rozrozprávať mladších i starších žiakov. Účastníci sú veľmi spokojní, veď predsa počas jedného týždňa sa toho veľa naučili, ale aj nazbierali skúsenosti a zažili príjemnú atmosféru vďaka zahraničným návštevníkom. A tak sme sa už len lúčili so slovami: „See you soon!“ >>Fotoalbum<<

Deň stromov

Už v roku 1872 J. S. Morton po prvýkrát navrhol zorganizovať „Deň stromov“, počas realizácie tejto myšlienky sa len v jedinom štáte za jeden deň vysadilo viac ako milión stromov. Tento rok aj žiaci ZŠ Komenského prispeli k oživeniu tejto myšlienky symbolickým vysadením stromu. Počas tohto dňa sa konalo veľa sprievodných aktivít, žiaci vytvárali stromy z rôznych materiálov a rôznych veľkostí. Pozvaným hosťom bol pracovník firmy EKOS Ing. M. Rabatin zo strediska lesného hospodárstva, ktorý žiakom ponúkol zaujímavé informácie o stromoch, o spracovaní dreva a o lesoch v našom meste. Žiaci sa tak dozvedeli, prečo majú stromy chrániť a aké sú dôležité pre náš život. Výsledky našej spoločnej práce si môžete do konca októbra pozrieť v átriu školy. >>Fotoalbum<<

Jesenné aranžmá

Pokochať sa jesennou nádherou kvetín a zmerať si schopnosti a zručnosti v aranžovaní si vyskúšali žiačky našej školy. A úspešne! Vytvorili jesenné aranžmá na stôl podľa predpísanej témy a boli za svoje dielka ocenené. V tejto okresnej súťaži 1. miesto získala Daniela Repková/6.C/ a  3. miesto Sára Zongorová/6.C/. Ďalšie zverenkyne pani učiteľky Mgr. M. Runčákovej, ktoré súťažili na súťaži možno neboli ocenené vecnou cenou alebo diplomom, no získali cenné skúsenosti a skvelý zážitok. Ste šikovné, kočky! >>Fotoalbum<<

 

SEPTEMBER 2015

Exkurzia v Nestville parku

Dňa 30.9.2015 sa žiaci III.A a IV.A triedy  vybrali na exkurziu do Hniezdneho. Nestville Park pripravil pre deti výchovno-vzdelávací program s heslom: “Aby sme o remeslách už len nečítali“. Navštívili sme kováčsku dielňu majstra Bora, hrnčiarsku dielňu tety Zuzanky, obdivovali rezbárske umenie Majstra Pavla.  Videli sme historickú mláťačku zo 17. storočia, zoznámili sme sa so zvieratkami hospodárskeho dvora. Ochutnali  sme výrobky z mlieka (tradičné jedlá severného Spiša) i Fruxi džúsy. Na záver sme si pozreli výchovno-náučnú rozprávku a povozili sa na poníkoch. Páčilo sa nám tam. Tešíme sa, čo zaujímavé pre nás pripraví Nestville Park o rok. >>Fotoalbum<<

Európsky deň jazykov

„Hi, Hallo, Zdrastvuj“...aj takto netradične sa k nám prihovorili žiaci prostredníctvom školského rozhlasu, ktorí nám predstavili svoju krátku reláciu v cudzích jazykoch pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa už tradične oslavuje 26. septembra. A preto sme posledný septembrový piatok venovali dôležitosti jazykovej rozmanitosti a všadeprítomnej globalizácie. Už pri vstupe do školy ste sa mohli zapozerať na „tri trojjazyčné nástenky“, ktoré predstavovali anglickú, nemeckú a ruskú kultúru, literatúru či známe osobnosti 21. storočia. Veríme, že aj týmto sme vás ešte väčšmi motivovali do učenia a zdokonaľovania vašej jazykovej úrovne.

Banánový beh

Ako každoročne sme sa vo štvrtok pred jarmokom zúčastnili Banánového behu, ktorý je neoficiálnym začiatkom Ľubovnianskeho jarmoku. Žiaci 5 základných škôl behali štafetový beh po ročníkoch v poradí chlapec, dievča, dievča, chlapec. Po sčítaní bodov sme zvíťazili pred ZŠ Levočskou tesne o jeden bod a tak Putovný pohár nezmenil svoje miesto ani tento rok, pretože sme zvládli obhajobu obhajoby. Tešíme sa , že tu , na ZŠ Komenského , máme takých skvelých bežcov. >>Fotoalbum<<

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Komenského 6, Stará Ľubovňa
    Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421524321191

Fotogaléria