• O projekte

   • Názov projektu:

    Music: an escape from the social issues (pracovná skratka MESI)

    Hudba: únik od spoločenských problémov

     

    Trvanie projektu:  Od 01.09.2020 do 31.08.2022. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú  situáciu bude obdobie projektu predĺžené podľa toho, ako sa bude  táto situácia vyvíjať. 

    Výška grantu:  25 018 EUR. 

    Charakteristika projektu:
    Už samotný názov projektu Hudba: únik od spoločenských problémov napovedá, že naša škola sa snaží nielen o zvyšovanie odborných kompetencií  žiakov, ale chce im byť nápomocná pri rozvíjaní osobných, sociálnych a kreatívnych zručností. 

    Cieľom projektu je podnietiť žiakov, aby sa zamysleli nad problémami, ktorým Európa v súčasnosti čelí.  Týmito problémami sú najmä chudoba, závislosti, terorizmus a utečenecká kríza.  Žiaci budú pracovať v medzinárodných tímoch a spoločne sa zamýšľať nad tým, do akej miery sú tieto problémy podobné v rozličných krajinách Európy. Žiaci sa budú zúčastňovať diskusií, workshopov a plánovať projektové aktivity, ak napr. zorganizovanie potravinovej banky pre chudobné rodiny, dňa pohostinnosti pre deti prisťahovalcov, či výmenných pobytov.

    Využitie hudby:

    Celým projektom sa bude prelínať aj hudba, ktorú budú žiaci pri práci využívať ako osobitný výrazový prostriedok a rozvíjať tak svoju kreativitu. Žiaci budú môcť prejaviť svoju národnú identitu prostredníctvom folklóru, vyskúšať si spevácku súťaž a zároveň sa im naskytne jedinečná príležitosť stať sa tvorcami hudby. Počas trvania projektu tímy spoločne vytvoria 2 skladby: športovú hymnu a pieseň s tematikou náboženského terorizmu. 

    Účasť v projekte a výmenné pobyty žiakov:

    Do projektu sa môžu prihlásiť žiaci 5. až 7. ročníka. Vzhľadom na rôznorodosť aktivít v projekte budú žiaci podľa záujmov rozdelení do pracovných skupín. 

    16 žiakov sa v rámci projektu zúčastní aj výmenných pobytov v partnerských krajinách Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko a Turecko. Vždy sa bude cestovať v zložení 4 žiaci + 2 učitelia. Počas výmenných pobytov budú žiaci bývať v hostiteľských rodinách. Rodiny týchto žiakov budú zároveň hosťovať žiakov z partnerských krajín počas mobility na Slovensku.

    Výmenného pobytu žiakov partnerských krajín na Slovensku sa zúčastní 20 žiakov, takže projektových aktivít tejto mobility sa budú  môcť zúčastniť aj  4 naši žiaci, ktorí sa nezúčastnia mobilít v zahraničí. 

    Pred každou mobilitou účastníci absolvujú intenzívny jazykový kurz.  

    Poznámka: Výmenné pobyty sa budú realizovať až v čase, keď bude epidemiologická situácia v celej Európe priaznivá. Trvanie projektu sa z tohoto dôvodu predĺži o potrebný čas na realizáciu. Preto je možné, že niektoré mobility sa budú realizovať až v roku 2023.