• ZŠ Komenského 6 je typická moderná sídlisková škola, ktorá je svojou priateľskou atmosférou otvorená okoliu, zameraná na prevenciu problémov, investujúca do žiakov a zamestnancov a majúca  stratégiu na neustále zvyšovanie kvality.

    Celý pracovný tím vníma kvalitu ako súčasť všeobecnej kultúry a prostriedok k zvýšeniu spokojnosti partnera, čoho dôkazom sú dlhodobé výborné výsledky žiakov v celonárodných testovaniach, predmetových olympiádach na rôznych úrovniach, a tiež súťažiach športového, prírodovedného či humanitného zamerania.

    Škola optimalizuje učebné osnovy vo vlastnom vzdelávacom programe, ktorý zahŕňa  aj problematiku začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Vďaka výhodnej polohe a multifunkčnému športovému areálu sa  profiluje smerom k vráteniu športu medzi žiakov.

    Okrem dôrazu na proces výchovy a vzdelávania a komplexný rozvoj osobnosti našich žiakov sa veľmi aktívne prostredníctvom rôznych inštitúcií zapája do života užšej i širšej komunity mesta a okolia.

    ZŠ Komenského 6 v súčasnosti poskytuje vzdelávanie takmer 700 žiakom v 30 triedach. Počas vyučovania je v troch pavilónoch školy k dispozícii 15 moderne vybavených odborných učební, 3 telocvične, 2 herne, kultúrno-spoločenská miestnosť s pódiom, átrium, ekologická učebňa vo školskom dvore, pestovateľský pozemok, dielne, knižnica a priľahlý športový areál. V priestoroch školy sa tiež nachádza alokované pracovisko materskej školy.

    Plne odbornú a kvalifikovanú výučbu zabezpečuje aktuálne 52 pedagogických zamestnancov a 18 technicko-hospodárskych zamestnancov. Školská jedáleň denne poskytuje pestrú, vyváženú stravu. Doplnkové stravovanie zabezpečuje školský bufet a mliečne automaty. Hygiena, údržba a modernizácia školy je jednou z dôležitých priorít.

    Školský klub detí

    • výchovný program sa realizuje v 9 oddeleniach
    • činnosť začína denne už pred vyučovaním, a to od 6:30 hod. do 16:30 hod.
    • v závislosti od dopytu je klub v prevádzke  aj počas vedľajších prázdnin a časti hlavných školských prázdnin
    • Skolsky_klub.pdf

     

    1. stupeň ZŠ

    • výučba prebieha v 16 triedach
    • triedy sú vybavené modernou IKT technológiou
    • cudzí jazyk a predmety výchovného charakteru sa vyučujú podľa odbornosti vyučujúceho
    • žiaci majú v chodbových priestoroch vlastné uzamykateľné šatňové skrinky

     

    2. stupeň ZŠ

    • výučba prebieha v 14 triedach
    • všetky odborné učebne sú vybavené modernou IKT technikou, odbornou doplnkovou literatúrou a inými pomôckami skvalitňujúcimi prácu
    • žiaci majú v chodbových priestoroch vlastné uzamykateľné šatňové skrinky
    • na celom druhom stupni je zabezpečená plná kvalifikovanosť a odbornosť výučby

     

    Školské a mimoškolské aktivity

    • predmetové olympiády
    • školské kolá umeleckých súťaží
    • základný a zdokonaľovací plavecký výcvik
    • lyžiarsky výcvik
    • škola v prírode
    • intenzívne týždenné jazykové kurzy
    • rozmanitá krúžková činnosť
    • aktivity školského parlamentu
    • maškarný ples
    • valentínsky ples
    • heloween party
    • dni zdravej výživy
    • zber papiera
    • aktivity koordinátorov environmentálnej výchovy
    • aktivity koordinátora prevencie patologických javov
    • návštevy divadiel, kín, umeleckých predstavení
    • exkurzie
    • besedy, diskusie
    • školské výlety
    • fašiangové posedenie s rodičmi