• Školský podporný tím

   • Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy. Škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov. Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP, CŠPP a SCŠPP.

     

    Zloženie školského podporeného tímu v našej škole:

    Školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Petronela Petríková

    petrikova.p@zskomsl.sk

    Školský psychológ

    Mgr. Kristína Miklušová

    miklusova.k@zskomsl.sk

    Výchovný a kariérový poradca

    PaedDr Eva Lazorová

    lazorova.e@zskomsl.sk