• O projekte

   • Naša škola bola znova úspešná vo výbere  do programu Erazmus +, ktorý zastrešuje európska únia so zameraním na rozvoj mládeže. Tentokrát sa do výzvy zapojila výchovná poradkyňa PaedDr. Eva Lazorová, ktorá je zároveň koordinátorom projektu na našej škole a dostali sme sa do tímu piatich európskych krajín:

    1. Scoala Gimnaziala "Rares Voda", Ploiesti , Rumunsko – hlavný koordinátor
    2. Sredno uchilishte "Petko R. Slaveykov",Vidin,Bulharsko
    3. Liceo Enriques,Rím, Taliansko
    4. 1st Gymnasium,Korfu, Grécko
    5. ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, Slovensko

     

    Projekt je zameraný na voľbu povolania v 8. a 9. ročníku základnej školy /13 – 15 ročných žiakov/, a zo samotného názvu projektu vyplýva jeho cieľ – zamerať sa na výber stredných škôl, kde sa získavajú odborné vedomosti a následne študenti získajú „remeslo“, tj. vyštudujú  predmety odborného zamerania.

    Trvá 24 mesiacov od 1.10.2018 do 30.9.2020.

    Celý projektový tím bude realizovať čiastkové úlohy dohodnuté medzi partnermi a vytvárať tak výsledné produkty projektu. Aby sa dal projekt realizovať, jeho neoddeliteľnou súčasťou sú krátkodobé výmeny žiakov a učiteľov v každej krajine podľa vopred stanoveného harmonogramu /tzv. mobility/.

    Projektový tím bude tvoriť vedenie školy, tím učiteľov odborných predmetov a triednych učiteľov žiakov 8 a 9. ročníka a tím žiakov 8. a 9. ročníka vybraných podľa záujmu, podľa profesijnej orientácie a aktivity. Vycestujú najaktívnejší žiaci, ktorí budú pracovať v žiackom projektovom tíme., ktorý bude podľa programu aktivít plniť ciele projektu a zároveň sa zdokonalia v anglickom jazyku.

    Forma vyučovania prostredníctvom európskych projektov prináša pre školu trvale udržateľný rozvoj a zviditeľnenie sa na verejnosti a tým aj možnosť ponúknuť žiakom nové možnosti pre ich rast a štúdium. Skúsenosti s implementáciou projektu zostanú tiež dlhodobými kompetenciami učiteľov, ktorí svojou ďalšou prácou môžu napomáhať k neustálemu skvalitňovaniu školy.

    Jednotlivé kroky a výsledky budeme prezentovať na stránke našej škol.

     

    A handful of trade is a handful of gold in contemporary Europe

    Our school was once again successful in choosing into the Erasmus+ program, which is covered by European Union focused on development of youth. This time, our educational adviser, PaedDr. Eva Lazorová was involved into the challenge, who is also the coordinator of the project at our school and we have joined the team of five European countries:

    1. Scoala Gimnaziala "Rares Voda", Ploiesti, Romania – The Chief Coordinator
    2. Sredno uchilishte "Petko R. Slaveykov", Vidin, Bulgaria
    3. Liceo Enriques, Rome, Italy
    4. 1st 1st Gymnasium, Corfu, Greece
    5. Elementary School Komenského 6, Stará Ľubovňa, Slovakia

     

    The project is focused on the choice of occupation for the 8th and 9th graders of primary school (13-15 years old pupils). From the project title itself follows its objective – to focus on the choice of secondary schools, where the professional knowledge is acquired and the students get the “craft”, it means that they study subjects of specialization. 

    It takes 24 months, from 1 October 2018 to 30 September 2020.

    The entire project team will realize the partial tasks agreed between the partners and to create the resultant project products. In order to implement the project, its inseparable part will be short – term exchanges of pupils and teachers in each country according to a predetermined timetable (a mobility).

    The project team consists of the school leadership, the teachers of technical subjects and form teachers of 8th and 9th grade pupils, moreover the team of 8th and 9th graders selected according to their interest, professional orientation and activity. Those pupils who will work in their team the most active and they will meet the project objectives, they will travel abroad where they can improve in English.

    The form of teaching through European projects brings sustainable development and visibility for school, moreover the opportunity for students to offer new opportunities for their growth and study. Experience with the project implementation will also remain like the long –term competencies of teachers, who with their further work can help to constant enhancement of school.

    We will present the partial steps and results on our school website.