• Zápis do prvého ročníka

    Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta v danom roku dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).

    Požiadanie o odklad povinnej školskej dochádzky sa mení. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

    Ak zákonný zástupca nemôže svoje dieťa zapísať v uvedenom termíne, môže ho zapísať na základe žiadosti v náhradnom termíne.

    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

    Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy.

    Ulice patriace do školského obvodu ZŠ Komenského 6: Komenského, Letná, Okružná, Sládkovičova, Vsetínska, Zimná, Lipová, Bernolákova, Mierová, Štúrova, Tehelná, Tatranská.

    Povinná školská dochádzka je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

    Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.

    Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok proti paragrafu 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

    Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z hodnoverného zdroja:
    - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
    - meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
    - podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.