• Naša škola poskytuje žiakom na I. stupni tieto možnosti:

    • možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
    • ranný školský klub detí od 6:30 hod.
    • rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16:30 hod.
    • obedy v školskej jedálni
    • plavecký výcvik, kurz korčuľovania
    • návšteva divadiel, kina
    • výlety a exkurzie, školu v prírode
    • využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese
    • výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
    • informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
    • výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni
    • využitie školskej knižnice a mestskej knižnice
    • výučbu cudzieho jazyka, kurzy ANJ s kvalifikovanými zahraničnými lektormi a iné