• Realizované projekty

   • 1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni – projekt Mesta Stará Ľubovňa v hodnote 1 706 786, 35 € - ukončený projekt dlhodobého charakteru, priniesol zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – nové odborné učebne, učebné pomôcky, revitalizácia športového areálu

    Projektový manažér: Mesto Stará Ľubovňa

    Stav: Ukončený

     

    2. „Učíme sa pre život pomocou CLIL-u angličtinu, projektovým vyučovaním a IKT biológiu a chémiu“ – projekt ESF, zameraný na modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Operačný program Vzdelávanie.

    Získané finančné prostriedky: 4 366 639,69 SKK / 144 945,88 €

    Projektový manažér: PaedDr. Alžbeta Chamillová

    Stav: ukončený 2013 , vo fáze udržateľnosti projektu

     

    3. „Zelený svet okolo nás“ – Projekt „Comenius“ v rámci programu celoživotného vzdelávania- Školské partnerstvá

    Projektový manažér: PaedDr. Eva Lazorová

    Stav: Ukončený 2012

     

    4. „Čítame, aj preto vieme“ projekt ESF, zameraný na modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Operačný program Vzdelávanie.

    Získané finančné prostriedky: 205 621,40 €

    Projektový manažér: PaedDr. Alžbeta Chamillová

    Stav:  ukončený október 2014 , vo fáze udržateľnosti projektu

     

    5. „Ľudia ľuďom, naučme sa o sebe niečo viac“ projekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

    Získané finančné prostriedky: Celkové oprávnené náklady: 49 470,00 EUR

    Projektový manažér: PaedDr. A. Chamillová

    Stav:  ukončený február 2014 , vo fáze udržateľnosti projektu

     

    6. Projekt MPC: „Učebňa kontinuálneho vzdelávania“ škola vypracovala projekt na vytvorenie učebne kontinuálneho vzdelávania pre  pedagogických pracovníkov v pôsobnosti metodicko-pedagogického centra Prešov.

    Projektový manažér: PaedDr. A. Chamillová

    Získaný majetok: vybavenie a zariadenie učebne v hodnote 21 000 €

    Stav:  ukončený október 2015 , vo fáze udržateľnosti projektu

     

    7. „Riaďme školu excelentne“ v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov“

    Získané finančné prostriedky: 8 475 €

    Projektový manažér: PaedDr. A. Chamillová

    Stav:  ukončený

     

    8. “Tajný život vody” projekt centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti na piatich vybraných školách.

    Projektový manažér: Mgr. Katarína Gajdošová

    Stav: Ukončený

     

    9. „Bezpečne v komunite, bezpečne doma“ grantový program Nadácie pre deti Slovenska.

    Získané finančné prostriedky: 800 €

    Projektový manažér: Mgr. Monika Obrochtová

    Stav: Ukončený

     

    10. Odstránenie havarijného stavu telocvične za pomoci finančných zdrojov MŠVaV SR, zriaďovateľa Mesta Stará Ľubovňa a vlastných zdrojov – 2016

     

    11. Odstránenie havarijného stavu školskej kuchyne za pomoci finančných zdrojov zriaďovateľa Mesta Stará Ľubovňa a vlastných zdrojov – 2016