Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia !

Pred vyplnením elektronickej prihlášky si prečítajte ešte následujúce pokyny.

Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy. Zápis sa týka detí narodených od 1.9.2014 do 31.8.2015 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Prosíme rodičov, aby pri vyplňovaní elektronickej prihlášky boli dôslední /vyplnenie všetkých údajov, gramaticky správne/.

V novom šk. roku plánujeme opäť v 1. ročníku otvoriť športovú triedu so zameraním na hokej (pre chlapcov a dievčatá) a všeobecnú športovú prípravu (pre dievčatá). Reálne to znamená 3 hodiny (športovej prípravy) v rozvrhu hodín navyše oproti iným triedam. Viac sa dozviete na stretnutí s trénermi. Ak máte záujem, nezabudnite to vyznačiť v prihláške.

Pri zdravotnom znevýhodnení dieťaťa pravdivo uveďte do prihlášky všetky skutočnosti (alergie, logopédia, epilepsia, diabetes, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, poruchy komunikačnej schopnosti a iné závažné).

Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzovací e-mail.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: