• Začiatok školského roku 2020/21
     • Začiatok školského roku 2020/21

      Začiatok školského roku 2020-21 sa v našej škole prebiehal podľa odporúčaní vyplývajúcich zo súčasnej situácie, poznačenej COVID-19. Snažili sme sa zabezpečiť bezpečnosť najmä našich najmenších - prváčikov. Stretli sme sa v exteriéri školy na krátkom úvodnom ceremoniáli. Prváci sa odobrali do tried bez svojich rodičov len so svojou pani učiteľkou.

      Rodičia si zatiaľ na čerstvom vzduchu vypočuli informácie od pani zástupkyne riaditeľky školy pre 1.st. ZŠ, potom podpisovali dokumenty, riešili s vychovávateľkou organizáciu v ŠKD. Prváci mali v triedach prichystané prekvapenia. Dostávali „pasovacie“ prvácke medaily, prijímacie listiny, darčeky, naučili sa prvácku hymnu. Sme presvedčení, že prvý deň v škole sa novým žiakom našej školy páčil. Ich úsmevy na tvárach po návrate k rodičom to potvrdzovali. Držíme päste žiakom, ich rodičom želáme veľa trpezlivosti, spoločne si prajeme spokojnosť a nerušené vyučovanie. /Mgr.M.Runčáková/

    • Letná škola
     • Letná škola

      Z našej školy sa do projektu letných škôl, organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojili žiaci druhého a tretieho ročníka s triednymi učiteľkami PaedDr. R. Česelkovou a Mgr. G. Haničákovou v počte 23. Bola to pre nás výzva, keďže išlo o niečo nové. Podstatou bolo, aby sme žiakov vrátili do školy iným zážitkovým spôsobom.

      Pre žiakov boli pripravené výlety, exkurzie, výchovno- vzdelávacie a pohybové aktivity. Každý deň sa niesol v inom duchu- od cestovania vláčikom až po spoznávanie okolia obce Chmeľnica, ich zvykov a tradícii. Obec Chmeľnicu sme si zvolili preto, lebo medzi žiakmi prebiehala dvojročná vzájomná výmena listov so žiakmi žijúcimi v tejto obci. Navštívili sme v obci Skalnú ihlu. Nezabudnuteľnými zážitkami boli: návšteva čističky odpadových vôd, požiarnikov, obecnej knižnice, hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. Výstupom z Letnej školy bola žiakmi vyhotovená pamätná kniha a listové leporelo.